สรุป 14 หน้า เอกสารหลุด! นโยบายรัฐบาล"ครม.เศรษฐา 1"

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ชนวนกระตุกเศรษฐกิจให้ตื่น

“ก้าวไกล” กางคำแถลงนโยบายฯ ชี้สัญญาหาเสียงหายไปเยอะ โซเชียลเสียงแตก!

เปิดชุดนโยบายเร่งด่วน "ครม.เศรษฐา 1" เงินดิจิทัล – พักหนี้เกษตร – แก้ รธน.

นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง โดยจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก เกิดการจับจ่ายใช้สอย ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคธุรกิจ

ที่จะขยายการลงทุน ขยายกิจการ เกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น นำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบ รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทน คืนมาในรูปแบบของภาษี

พักหนี้-แก้หนี้ ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย

ยังคงเป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้จะทำเพื่อประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน รวมถึงประชาชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้กลับมามีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง

ซึ่งในภาคการเกษตร จะบริหารจัดทุกด้านตั้งแต่ดิน น้ำพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์กลไกราคา แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรผู้ปลูกพืช ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และกลุ่มประมง มีเป้าหมายทeให้รายได้ของเกษตรกรทั้งประเทศเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 4ปี

ลดภาระค่าใช้จ่าย "พลังงาน" ลดราคาน้ำมัน ค่าไฟ แก๊สหุงต้ม

รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ ราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที ไปจนถึงการเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศ เช่น การจัดหาแหล่งพลังงานที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิต ใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ภายใต้กลไกตลาดคำพูดจาก สล็อต777

 สรุป 14 หน้า เอกสารหลุด! นโยบายรัฐบาล"ครม.เศรษฐา 1"

ท่องเที่ยวกุญแจดอกแรกสร้างรายได้ประเทศ

มีหลายนโยบายที่เร่งผลักดัน คือ ปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่า ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ทำ Fast Track VISA ผู้เข้าร่วม งานแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) ปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เช่น สนามบินและจัดการเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศ เพิ่มปริมาณเที่ยวบิน

และนโยบายเร่งด่วนสุดท้าย คือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไข ในหมวดพระมหากษัตริย์

เปิดประตูการค้า สู่ตลาดใหม่ๆ ยกระดับพาสปอร์ตไทย

เป็นหนึ่งในการหารายได้เข้าประเทศในการส่งออกสินค้าและบริการ การเปิดประตูการค้าเช่น ในกลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ พร้อมกับให้ความสำคัญกับตลาดเดิม รวมถึงเพื่อบ้านอาเซียน เร่งการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ยกระดั[หนังสือเดินทางไทย (Passport) ให้สามารถเดินทางได้หลายประเทศโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพ

ต่อมาเป็นสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน1 ครอบครัว 1 ทักษะ Soft Power

นโยบายที่เด่นที่สุด คือรัฐบาลนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ Soft Power เช่น ด้านกีฬา รวมถึงการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของครู

พัฒนากองทัพเกณฑ์ทหารสมัครใจ

  • เปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ
  • ปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นแบบสร้างสรรค์
  • ลดกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูง
  • กำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ
  • ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • นำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ปราบยาเสพติด“เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”

สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กลับเข้าสู่สังคมและพัฒนาความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงาน ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการ “ยึดทรัพย์” เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด

รับมือPM2.5

วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลจะแก้ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี

ยกระดับ “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค”

ได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยบริการพื้นฐานใกล้บ้าน เช่นการนัดพบแพทย์ การตรวจเลือด และการรับยา ประชาชนไม่ต้องลำบากเดินทางไกล เข้าไปโรงพยาบาลในเมือง ลดความแออัด และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เช่น วัคซีนปากมดลูกในเด็กและสตรี

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC 2023 ไทย พบ จีน รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศฉบับที่ 21 เตือน! 34 จังหวัด “ฝนตกหนักถึงหนักมาก”

ออกหมายจับ "อิทธิพล คุณปลื้ม" คดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมิชอบ

สานต่อนโยบาย Carbon Neutrality

เป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปิดประตูบานใหญ่ สู่การค้าโลก ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยและสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ในประเทศ ทำให้รัฐบาลสามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎกติกาใหม่ที่ให้ความสำคัญ ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลจะใช้การพัฒนา ที่ยั่งยืนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการเงิน

เดินหน้านโยบายตามกรอบวินัยการเงิน การคลัง

อย่างไรก็ตาม นายเศรษฐา กล่าวถึง การบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด พิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ

รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน ขณะเดียวกันรัฐบาลตระหนักถึงข้อจำกัดด้านรายได้

โดยเฉพาะรายได้จากภาษีของประเทศ รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีควบคู่ไปกับการเร่งส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับเข้าสู่ระบบภาษีที่จะนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายต่อไปได้